کارشناسان

کارشناس آزمایشگاه
مهند حاج مصطفی

رشته تحصیلی:

علوم و صنایع غذایی

تلفن:

03133912758

فاکس:

پست الکترونیکی:

mustafa.muhannad@gmail.com

صفحه شخصی:

Go to Website

کارشناس آزمایشگاه
هدی موحدی

رشته تحصیلی:

بیوشیمی

تلفن:

03133912758

فاکس:

03133912758

پست الکترونیکی:

movahediho@gmail.com

صفحه شخصی:

Go to Website