کارشناسان

کارشناس آزمایشگاه ميكروبيولوژي
دكتر مهند حاج مصطفی

رشته تحصیلی:

دكترا تخصصي علوم و صنایع غذایی-ميكروبيولوژي

تلفن:

03133912758

فاکس:

03133912758

پست الکترونیکی:

mustafa.muhannad@gmail.com

صفحه شخصی:

Go to Website

کارشناس آزمایشگاه
مهندس بنت الهدی موحدی

رشته تحصیلی:

ارشد بیوشیمی

تلفن:

03133912758

فاکس:

03133912758

پست الکترونیکی:

h.movahedi@of.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website