سمینار ارائه شده توسط دکتر پویا داوودی: محقق پسا دکترا در دانشگاه بین المللی سنگاپور تاریخ ارائه: 19 مهر 1395