هیئت علمی

اعضا پژوهشی
محمدرضا احساني

مرتبه علمی:

استاد

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915607

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

ehsanimr@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
سید امیرحسین جلالی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

03133912280

فاکس:

03133912758

پست الکترونیکی:

sahjalali@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
محمد هادی جزینی

مرتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

03133915616

پست الکترونیکی:

m.h.jazini@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
مهشید خرازیها

مرتبه علمی:

دانشکده:

مهندسی مواد

تلفن:

031-33915709

فاکس:

031-33912752

پست الکترونیکی:

kharaziha@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
حمید زیلویی

مرتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915632

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

hzilouei@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
کیخسرو کریمی

مرتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915623

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

karimi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
پوراندخت گلکار

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

031-33919029

فاکس:

031-33912758

پست الکترونیکی:

golkar@cc.iut.ac

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
ارجمند مهرباني زين‌آباد

مرتبه علمی:

استاد

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915609

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

arjomand@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
پیمان مصدق

مرتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

مهندسی مکانیک

تلفن:

031-33915231

فاکس:

031-33912628

پست الکترونیکی:

mosadegh@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
سید سعید نوری خراسانی

مرتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915612

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

saied@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
محمد شاهدی

مرتبه علمی:

استاد

تلفن:

031-33913384

فاکس:

پست الکترونیکی:

shahedim@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
مهران غیاثی

مرتبه علمی:

استاد

تلفن:

031-33913254

فاکس:

031-33912350

پست الکترونیکی:

mghiaci@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
امیر مساح

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

031-33913405

فاکس:

پست الکترونیکی:

amassah@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
مجید طالبی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

031-33913345

فاکس:

پست الکترونیکی:

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
علی احمدی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

031-33915113

فاکس:

پست الکترونیکی:

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
بهزاد رضایی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

03133913268

فاکس:

پست الکترونیکی:

rezaei@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

اعضا پژوهشی
علی نصیرپور

مرتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

031-33913385

فاکس:

031-33912254

پست الکترونیکی:

ali.nasirpour@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website