اعضا پژوهشی
کیخسرو کریمی

مرتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915623

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

karimi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website