اعضا پژوهشی
پیمان مصدق

مرتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

مهندسی مکانیک

تلفن:

031-33915231

فاکس:

031-33912628

پست الکترونیکی:

mosadegh@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website