اعضا پژوهشی
مهشید خرازیها

مرتبه علمی:

دانشکده:

مهندسی مواد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۹

فاکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

kharaziha@cc.iut.ac.ir