اعضا پژوهشی
مهشید خرازیها

مرتبه علمی:

دانشکده:

مهندسی مواد

تلفن:

031-33915709

فاکس:

031-33912752

پست الکترونیکی:

kharaziha@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website