رئیس پژوهشکده
صبیحه سلیمانیان زاد

مرتبه علمی:

استاد

تلفن:

03133913392

فاکس:

03133912254

پست الکترونیکی:

Soleiman@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website