گروه علوم وصنایع غذایی
محمود شیخ زین الدین

مرتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

031-33913388

فاکس:

031-33913381

پست الکترونیکی:

zeinodin@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website