اعضا پژوهشی
محمد شاهدی

مرتبه علمی:

استاد

تلفن:

031-33913384

فاکس:

پست الکترونیکی:

shahedim@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website