اعضا پژوهشی
محمد هادی جزینی

مرتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

03133915616

پست الکترونیکی:

m.h.jazini@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website