اعضا پژوهشی
محمدرضا احساني

مرتبه علمی:

استاد

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915607

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

ehsanimr@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website