اعضا پژوهشی
علی نصیرپور

مرتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

031-33913385

فاکس:

031-33912254

پست الکترونیکی:

ali.nasirpour@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website