طراحی غشاهای اسمز معکوس (Reverse Osmosis Membranes )با استفاده از دینامیک مولکولی

به طور کلی غشاهای اسمز معکوس غشاهای هستند که نسبت به غشاهای معمولی نفوذپذیری آب در آن ها ده برابر بیشتر است.امروزه تحقیقات در زمینه طراحی غاشاهای با سیستم اسمزی معکوس در مقایسه با غشاهای طبیعی به یک بحث داغ در زمینه شبیه سازی داینامیک مولکولی تبدیل شده است. به طور کلی کاربرد اصلی که این سیستم می تواند برای نسل های آینده داشته باشد این است به صرف انرژی کمتری در زمان کوتاه می تواند برای ما آب تمیز تولید کند.لذا با استفاده از شبیه سازی داینامیک مولکولی و طراحی مولکولی در سطح نانو میتوان به راحتی غشاهای اسمز معکوس را مورد بررسی و مطالعه قرار داد.