اعضا پژوهشی
سید سعید نوری خراسانی

مرتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915612

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

saied@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website