معاون پژوهشی
سید امیرحسین جلالی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

03133912280

فاکس:

03133912758

پست الکترونیکی:

sahjalali@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website