سمینار ارائه شده توسط دکتر پویا داوودی: محقق پسا دکترا در دانشگاه بین المللی سنگاپور

درمان سرطان از طریق داروها و ژن های ضد سرطان با استفاده از میکرو-/نانو- ذرات حامل

سمینار ارائه شده توسط دکتر پویا داوودی: محقق پسا دکترا در دانشگاه بین المللی سنگاپور در تاریخ  19 مهر 1395