تجهیزات آزمایشگاهی

لیست تجهیزات پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی (PDF)

فارسی