بازدید جمعی از اعضا هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی از پژوهشکده در تاریخ 10-12-94

چند تن از اساتید دانشکده منابع طبیعی طی دیداری از پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان با ظرفیت های ویژه این بخش آشنا شدند. همچنین در بازدید از آزمایشگاه ها و تجهیزات این مجموعه، اعضا دانشکده خواستار همکاری متقابل دانشکده و پژوهشکده شدند.