بازدید استانی شبكه راهبردي از آزمایشگاه‌های استان اصفهان (اردیبهشت 97)