بازدید اساتید دانشگاه KOYA کردستان عراق از پژوهشکده در تاریخ 30-1-94

جمعی از اساتید دانشگاه KOYA کردستان عراق در روز دوشنبه مورخ 30 فروردین 94 از بخش های مختلف پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی بازدید نمودند.