بازديد هيئت عالي رتبه دانشگاه پلي تكنيك اسپانيا در تاريخ 16-3-96

در طي بازديدي  كه در تاريخ16-3-96 انجام شد،  هيات عالي رتبه اي  از دانشگاه  پلي تكنيك   مادريد اسپانيا  از پژ‍وهشكده زيست فناوري و مهندسي زيستي دانشگاه صنعتي اصفهان بازديد نمودند. در طي اين بازديد از آزمايشگاه هاي  مختلف پ‍زوهشكده  زيست فناوري بازديد به عمل امد  و روند فعاليت هاي در حال انجام در هر بخش به مهمانان  توضيح داده شد.