بازديد جىاب آقای دكتر حميديه دبير ستاد سلول هاي بنيادي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري

جىاب آقای دكتر حميديه دبير ستاد سلول هاي بنيادي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري و هيئت همراه در روز چهارشنبه 1395/12/11ازمجموعه آزمايشگاههاي پژوهشكده زيست فناوري و مهندسي زيستي بازديد نمودند.