بازديد جناب آقاي دكتر حبيبي رئيس مركز ملي تشخيص آزمايشگاهي سازمان دامپزشكي كشور در تاريخ 98/7/4

بازديد جناب آقاي دكتر حبيبي رئيس محترم مركز ملي تشخيص آزمايشگاهي مرجع و مطالعات كاربردي سازمان دامپزشكي كشور
بازديد جناب آقاي دكتر حبيبي رئيس محترم مركز ملي تشخيص آزمايشگاهي مرجع و مطالعات كاربردي به اتفاق سركارخانم دكتر معظمي رئيس محترم بخش تشخيص بيماري هاي آبزيان و جناب آقاي دكتر باباپور از  سازمان دامپزشكي كشور به همراه جناب آقاي دكتر كشتكار و جناب آقاي دكتر حق شناس از اداره كل دامپزشكي استان اصفهان در روز پنج شنبه مورخ 4/7/98 از مجموعه آزمايشگاههاي پژوهشكده زيست فناوري و مهندسي زيستي بازديد نمودند.