اعضا پژوهشی
بهزاد رضایی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

03133913268

فاکس:

پست الکترونیکی:

rezaei@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website