اعضا پژوهشی
امیر مساح

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

031-33913405

فاکس:

پست الکترونیکی:

amassah@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website