اعضا پژوهشی
ارجمند مهرباني زين‌آباد

مرتبه علمی:

استاد

دانشکده:

مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915609

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

arjomand@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website